Nowa strona: Schronisko dla osób bezdomnych Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta Koła Koszalińskiego
 
  Strona Główna Artykuły Download Linki Kontakt PRZETARG04 Sierpień 2021 18:50:00 
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Władze Koła
Ty też możesz pomóc...
Nasze placówki
Download
FAQ
Linki
Galeria
Szukaj
Kontakt
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenia-przetargi

Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Projekty

Grant - Razem Możemy Więcej

Projekt Unijny - Działanie 7.1

Harmonogram wsparcia 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.2

Harmonogram zajęć 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.6

Harmonogram wsparcia 09/2019

Wydarzenia

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Na skróty

Online
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót ul. Modrzejewskiej 30
Ogłoszenia Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie, przy ul. Modrzejewskiej 30, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Termin składania ofert
do dnia 22-03-2018
Numer ogłoszenia
1094394
Status ogłoszenia
Aktualne


Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka I 16, 75-129 w terminie do dnia 22.03.2018 roku do godziny 11:55


Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta na wykonanie robót ul. Modrzejewskiej 30. Nie otwierać przed dniem 22.03.2018 r. godz. 12:00 ”.Na kopercie oprócz opisu jak wyżej, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.


Sposób przygotowania oferty


W ofercie należy podać cenę kosztorysową z podatkiem VAT= 8 % (cyfrowo i słownie) wyliczoną poprzez sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi nakładów podanych w poszczególnych tablicach katalogowych i wartością robót stanowiącą wartość umowną, sporządzony na podstawie kosztorysów nakładczych. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy jest zobowiązany przyjąć podane przez zamawiającego podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych dla robót wyszczególnionych w kosztorysie nakładczym stanowiących załącznik nr 2. W przypadku kalkulacji wyceny własnej (indywidualnej) wykonawca jest zobowiązany przyjąć nakłady podane w kosztorysie nakładczym. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie. W przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów zostanie dostarczone potencjalnemu Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) lub faxem na adres/numer podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (oryginał). Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być dołączone do ofert.
Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy, właściwy dla oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Lewandowska - email: koszalin@tpba.pl


Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie, przy ul. Modrzejewskiej 30, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych, których zakres został określony w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie, przy ul. Modrzejewskiej 30, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych, których zakres został określony w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.


Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
Termin zakończenia robót: do 30.06.2018 roku
Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje


Wiedza i doświadczenie
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na: remoncie lub modernizacji co najmniej dwóch lokali mieszkalnych, każda obejmująca swoim zakresem wykonanie lub remont lub wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej.


Potencjał techniczny
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na: remoncie lub modernizacji co najmniej dwóch lokali mieszkalnych, każda obejmująca swoim zakresem wykonanie lub remont lub wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie precyzuje;


Dodatkowe warunki
Po dokonanym wyborze Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego wykonawcy do wglądu oryginałów następujących dokumentów:
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość przedmiotu zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz potwierdzeniem uiszczenia należnej z tego tytułu składki.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia na wskazanych warunkach do końca okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót będących Przedmiotem umowy. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na minimum 14 dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres oraz dostarczać Zamawiającemu stosowne potwierdzenia uiszczenia należnej składki ubezpieczeniowej.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przedłożona polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia powinien potwierdzać objęcie ochroną ubezpieczeniową również odpowiedzialność za podwykonawców.


Warunki zmiany umowy
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku postępowania.
Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) działań siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostawy,
b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy
Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
• opis zmiany,
• uzasadnienie zmiany,
• koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
• czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy -załącznik nr 1
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu nakładczego
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik 3 do zapytania ofertowego
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik 4 do zapytania ofertowego;
5. Poświadczenia (referencje) wykonanych robót zawartych w wykazie;
6. wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - załącznik 5 do zapytania ofertowego
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych, nie przewidzianych w kosztorysie podstawowym i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót.


Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
• Cena wykonania zamówienia
• Gwarancja na wykonane roboty

Wagi procentowe/ punktowe
• Cena wykonania zamówienia 80%- 80 pkt
• Gwarancja– 20%- 20 pkt

Opis przyznawania punktacji

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 80
gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
C min- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad- cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Gwarancja
Za udzielenie gwarancji – 24 m-ce- 10 pkt.
Za udzielenie gwarancji – 36 m-cy- 15 pkt.
Za udzielenie gwarancji – 48 m-cy – 20 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
- niespełniających warunków udziału w postępowaniu;
- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.


Oferent starający się o zamówienie składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3). Oświadczenie to stwierdza brak powiązań z zamawiającym lub ich występowanie.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE
Adres
Mieszka I 16
75-129 Koszalin
zachodniopomorskie , Koszalin
Numer telefonu
94 341-92-69
Fax
94 341-92-69
NIP
6692439949
Tytuł projektu
Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer projektu
RPZP.07.06.00-32-K007/17-00


Link do pełnego ogłoszenia
Facebook
Przekaż swój 1%
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Sponsorzy

Podziękowania

Biuletyn TPBA

Archiwum 2012
Archiwum 2013

nr 1(18)/2014-styczeń Czytaj

nr 2(19)/2014-kwiecień Czytaj

nr 3(20)/2014-sierpień Czytaj

Filmy

Bezdomni a schronisko

Zwiastun

Pod dachem Alberta

Copyright © 2012

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki
.
234851 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie