Nowa strona: Schronisko dla osób bezdomnych Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta Koła Koszalińskiego
 
  Strona Główna Artykuły Download Linki Kontakt PRZETARG04 Sierpień 2021 18:42:18 
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Władze Koła
Ty też możesz pomóc...
Nasze placówki
Download
FAQ
Linki
Galeria
Szukaj
Kontakt
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenia-przetargi

Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Projekty

Grant - Razem Możemy Więcej

Projekt Unijny - Działanie 7.1

Harmonogram wsparcia 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.2

Harmonogram zajęć 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.6

Harmonogram wsparcia 09/2019

Wydarzenia

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Na skróty

Online
Ogłoszenie przetargu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zapytanie ofertowe)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (art.4 ust. 8 ustawy PZP)


1. Rodzaj zamówienia : dostawy
2. Zamawiający: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, 75-129 Koszalin, ul. Mieszka I 16 zaprasza do złożenia oferty na:
Sprzedaż z dostawą samochodu typu mikrobus, fabrycznie nowego (rok produkcji 2016 lub 2017) 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
3. Zakres dostawy: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy
5. W ofercie należy podać cenę ryczałtową z podatkiem VAT=23% (cyfrowo i słownie).
Cena winna zawierać wszelkie koszty (również koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii), jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku ustawowej jej zmiany w czasie wykonania umowy.
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wywiązali się należycie z zobowiązań wobec zamawiającego, w szczególności będąc wykonawcą udzielonych przez zamawiającego zamówień, jeżeli pozostawali w tym okresie w stosunku zobowiązaniowym wobec zamawiającego.
8. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej- CEIDG)- w przypadku, jeśli prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej,
2) opis techniczny oferowanego pojazdu ze wskazaniem modelu oferowanego pojazdu (folder producenta, fotografie lub inne dokumenty) potwierdzające spełnienie w/w wymogów. Dokumenty wymienione w pkt.8 należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
9. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Sprzedaż z dostawą samochodu – zam. do 30.000 EURO” należy złożyć w sekretariacie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, ul. Mieszka I 16 w Biurze Towarzystwa w terminie do dnia 31 marca 2017r. do godziny 15.00 (zaleca się by koperta była opatrzona nazwą i siedzibą zamawiającego oraz nazwą i siedzibą wykonawcy).
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2017r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego
11. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Sylwia Chałubek - tel.94 341 92 69
Adam Sadłyk - tel. 94 341 92 69
12. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane bez otwierania.
13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia,
2) zawiera omyłki w obliczeniu ceny, na podstawie których wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
5) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zaproszeniu do składania ofert a wezwany wykonawca do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
6) wykonawca złożył niezgodne z prawdą informacje, mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
7) cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert a wezwany do wyjaśnienia wykonawca nie złożył wyjaśnień i/lub dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia cena najkorzystniejszej oferty powyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający może:
1) zamknąć postępowanie bez wyboru oferty,
2) zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.
16. Z tytułu zamknięcia postępowania lub zmiany lub odwołania warunków postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie.
18. Informacja o wyniku postepowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja zawierać będzie zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz nazwę, adres i cenę oferty wybranego wykonawcy.
19. Zamawiający pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną powiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie podpisania umowy.
20. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
21. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) – cena oferty brutto za wykonanie całego zamówienia 100%
22. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełniać będzie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane powyżej kryterium.


Załączniki:1) opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
2) formularz ofertowy - zał. nr 2
3) projekt umowy - zał. nr 3
4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 5
6) specyfikacja techniczna zał. nr 6

Załączniki do pobrania


Protokół z otwarcia ofert - pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.04.2017r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty -pobierz
2. Specyfikacja techniczna - pobierz
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
5. Projekt umowy - pobierz

Ogłoszenie wyników:

1. Protokół z otwarcia ofert - Pobierz
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Ogłoszenie zostało umieszczone w dniu 02.03.2017r. przez Admin
Ogłoszenie zostało zmodyfikowane w dniu 06.04.2017r. przez Admin
Ogłoszenie zostało zmodyfikowane w dniu 14.04.2017r. przez Admin


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zamówienie: W ramach zadania: IDENTYFIKACJA I DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie IDENTYFIKACJI I DIAGNOZY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH w ramach projektu pn. ,,Centrum Wsparcia Społeczno-Zawodowego szansą na asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Facebook
Przekaż swój 1%
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Sponsorzy

Podziękowania

Biuletyn TPBA

Archiwum 2012
Archiwum 2013

nr 1(18)/2014-styczeń Czytaj

nr 2(19)/2014-kwiecień Czytaj

nr 3(20)/2014-sierpień Czytaj

Filmy

Bezdomni a schronisko

Zwiastun

Pod dachem Alberta

Copyright © 2012

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki
.
234849 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie