Nowa strona: Schronisko dla osób bezdomnych Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta Koła Koszalińskiego
 
  Strona Główna Artykuły Download Linki Kontakt PRZETARG04 Sierpień 2021 19:19:41 
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Władze Koła
Ty też możesz pomóc...
Nasze placówki
Download
FAQ
Linki
Galeria
Szukaj
Kontakt
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenia-przetargi

Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Projekty

Grant - Razem Możemy Więcej

Projekt Unijny - Działanie 7.1

Harmonogram wsparcia 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.2

Harmonogram zajęć 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.6

Harmonogram wsparcia 09/2019

Wydarzenia

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Na skróty

Online
Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne
Koszalin, dnia 29.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Koszalińskie
ul. Mieszka I 16, 75-129 Koszalin
tel.: +48 94 341-92-69 | fax.: +48 94 341-92-69
e-mail: koszalin@tpba.pl
www.koszalintpba.bnx.pl
Województwo Zachodniopomorskie
zaprasza do złożenia oferty
Przedmiot zamówienia:

Celem zamówienia jest realizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego na rzecz 20 uczestników projektu – osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz wykluczonych społecznie. Realizacja usługi zakłada przeprowadzenie doradztwa w wymiarze 20 godzin na uczestnika projektu. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru więcej niż 1 wykonawcy.
2.1. Wymagania wykonawcze:
2.1.1Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi według niżej podanych zasad:
1. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Poradnictwo musi zostać przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i indywidualnym planem sesji dla każdego uczestnika
3. Poradnictwo prowadzone w ramach projektu odbywać się będzie w Koszalinie w siedzibie Zamawiającego tj. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie w Koszalinie, ul. Mieszka I 16 .
4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji poradnictwa wg wzorów/i lub wytycznych Zamawiającego i przekazywania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
5. Wykonawca zobowiązany do przestrzegania ramowego harmonogramu sesji
6. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane wg stawki godzinowej stanowi jedynie i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Zamówienia
7. Rozliczenie wykonania zadań nastąpi na podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin
8. Oferent zobowiązany jest do wykonania zamówienia osobiście
2.1.2. Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo zmian w harmonogramie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania,
b) po podpisaniu umowy, a najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, możliwość zmniejszenia liczby osób biorących udział we wsparciu niż określono w zapytaniu i w umowie z uwagi na przyczyny niezależne, np. śmierć potencjalnego uczestnika szkolenia, długotrwała choroba uczestnika szkolenia powstała przed rozpoczęciem wsparcia, skreślenia z listy uczestników projektu potencjalnego uczestnika wsparcia lub innej ważnej przyczyny losowej.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3. Warunki Udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy :
1) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a) Wykonawca musi dysponować min. 1 osobą prowadzącą wsparcie, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia terapii psychologicznej i/lub w zakresie terapii ds. uzależnień (wykształcenie wyższe kierunkowe lub specjalistyczne kursy potwierdzone stosownym certyfikatem), oraz posiada doświadczenie w pracy w prowadzeniu terapii i/lub poradnictwa psychologicznego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności, w tym: posiadają minimum 1 roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania (oświadczenie w treści formularza oferty).
Zamawiający nie określa warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający określa warunki dotyczące doświadczenia: osoba przewidziana do realizacji wsparcia powinna posiadać doświadczenie w pracy w prowadzeniu terapii i/lub poradnictwa psychologicznego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności, w tym: posiadają minimum 1 roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia niezbędnych oświadczeń zawartych w treści formularza ofertowego.
4. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia jest: Natalia Kowalska , e-mail koszalin@tpba.pl
5. Kryteria oceny ofert oraz wagi procentowe/ punktowe
Cena wykonania zamówienia 100%- 100 pkt
4. Opis przyznawania punktacji
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
C min- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad- cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Informacje na temat wykluczenia wykonawców :
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
- niespełniających warunków określonych w pkt. 3 zapytania.
- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.
6. Opis obliczenia ceny.
1. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny za wszystkie elementy zamówienia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące.
7. Termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście, listownie w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka I 16, 75-129 w terminie do dnia 09.11.2018 roku do godziny 14:55 .
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Poradnictwo psychologiczne. Nie otwierać przed dniem 09.11.2018 r. godz. 15:00 ”.Na kopercie oprócz opisu jak wyżej, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
8. Termin realizacji umowy
Od dnia podpisania umowy do 31.01.2020 zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
9. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Powyższe oświadczenie wykonawca składa w ofercie.
10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy: Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w następujących okolicznościach:
1. W razie niemożności przeprowadzenia zajęć przez Wykonawcę lub osoby prowadzące wsparcie z ramienia wykonawcy (np. zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), będzie on mógł we własnym zakresie zapewnić zastąpienie wskazanej w ofercie osoby przez inną osobę. Osoba zastępująca winna spełniać wymagania określone w zapytaniu. O zmianie takiej Wykonawca zobowiązany jest uprzednio poinformować Zamawiającego na piśmie w celu uzgodnienia zastępstwa.
2. Prawo zmian w harmonogramie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania,
3. po podpisaniu umowy, a najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia wsparcia, możliwość zmniejszenia liczby osób biorących udział we wsparciu niż określono w zapytaniu i w umowie z uwagi na przyczyny niezależne, np. śmierć potencjalnego uczestnika szkolenia, długotrwała choroba uczestnika szkolenia powstała przed rozpoczęciem wsparcia, skreślenia z listy uczestników projektu potencjalnego uczestnika szkolenia lub innej ważnej przyczyny losowej.
4. Inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej staranności.
5. Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie- nie dotyczy
5. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5 Wytycznych Kwalifikowalności , ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień- nie dotyczy
6. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.).

15.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania ofertowego można je kierować mailem na adres: koszalin@tpba.pl

15.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

15.3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana/ wysłana zostanie do wykonawców do których Zamawiający przekazał zapytanie i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.koszalintpba.bnx.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

8. Do oferty należy załączyć:

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika (jeśli dotyczy).


W załączeniu:

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - projekt umowy
Facebook
Przekaż swój 1%
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Sponsorzy

Podziękowania

Biuletyn TPBA

Archiwum 2012
Archiwum 2013

nr 1(18)/2014-styczeń Czytaj

nr 2(19)/2014-kwiecień Czytaj

nr 3(20)/2014-sierpień Czytaj

Filmy

Bezdomni a schronisko

Zwiastun

Pod dachem Alberta

Copyright © 2012

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki
.
234862 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie